06 November 2012

ทำอย่างไรให้เชื่อในสิ่งที่ไม่น่าเชือ

ทุกวันนี้เราทุกคนได้รับข่าวสาร อยู่ตลอดเวลา ทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การอภิปรายตามที่ต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีวิจารณญาน คิดทบทวนข่าวสารที่ได้รับว่ามีแนวโน้มเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด

หลักการโฆษณาชวนเชื่อ อาจสรุปง่ายๆ 7 ข้อ ได้แก่
  1. โจมตีตัวบุคคล
  2. พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก
  3. โกหกคำโต ปกติผู้คนมักเชื่อการโกหกคำโต มากกว่าการโกหกเล็กๆน้อยๆ
  4. สร้างสมญานาม สร้างภาพให้ฝ่ายตรงข้าม
  5. ตรรกะผิด-ถูก แบบขาว-ดำ ใครอยู่ฝ่ายตนจะเป็นฝ่ายถูกฝ่ายธรรมะ ฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายอธรรม
  6. จุดมุ่งหมายสูงส่ง
  7. ควบคุมกำจัดข้อมูลผ่านสื่อสารมวลชน

อ้างอิง
กิติมา สุรสนธิ. การสื่อสารสาธารณมติ. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

หวังว่าผู้อ่านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาข่าวสารที่ได้รับตามสมควรนะครับ

ที่มา : jikjokkheaw